Regulamin serwisu LunaticFiles.com


Niniejszy regulamin serwisu LunaticFiles.com (dalej jako "Regulamin”) określa warunki, na których Usługodawca oferuje usługi dla Użytkownika strony. Rejestrując się w serwisie LunaticFiles.com oraz korzystając z niego, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków.


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE – DEFINICJE:
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:
1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
2. Usługodawca - oznacza serwis LunaticFiles.com
3. Usługa – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę, polegające w szczególności na przechowywaniu oraz pośredniczeniu w przesyłaniu plików zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników serwisu.
4. Cennik Usług – oznacza cennik usług serwisu LunaticFiles.com , umieszczony pod adresem: https://LunaticFiles.com/premium.html
5. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, według przepisów kodeksu cywilnego. Definicja ta obejmuje podmioty korzystające ze wszystkich rodzajów kont użytkownika, oferowanych przez Usługodawcę.
6. Konta Użytkownika – oznaczają wszystkie rodzaje kont, oferowanych przez Usługodawcę, tj. konto darmowe, konto reseller, konto partnerskie oraz konto Premium.
7. Plik – oznacza wszelkie pliki umieszczane przez Użytkowników na serwerze Usługodawcy, w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu.
8. Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych, protokół IP. Adres IP jest przyznawany każdemu Użytkownikowi przez jego dostawcę internetu (ISP).
9. ID - oznacza unikatowy identyfikator przyporządkowany przez Usługodawcę do zarejestrowanego Użytkownika serwisu.


II. WARUNKI OGÓLNE - WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ:
1. Użytkownik serwisu, będący właścicielem Pliku, umieszczanego na serwerze Usługodawcy, w związku z korzystaniem z niniejszego Serwisu, oświadcza iż posiada prawo do dysponowania Plikiem oraz do jego rozpowszechniania.
2. Identyfikacja Użytkownika odbywa się na podstawie adresu IP.
3. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy iż ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za Plik, który został przez niego umieszczony w niniejszym serwisie.
4. Zabronione jest przechowywanie oraz przesyłanie za pomocą serwisu Usługodawcy Plików zawierających wirusy komputerowe, treści pornograficzne, sceny przemocy, profanacji, a także treści sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym, materiały mogące naruszać godność osobistą człowieka, propagować rasizm, antysemityzm, nazizm, komunizm, jak również mogące naruszać prawa osób trzecich, w tym przede wszystkim prawa publiczne, prywatne (w szczególności dobra osobiste) oraz prawa autorskie.
5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika ust. II pkt. 4 niniejszego Regulaminu, Usługodawca jest zobowiązany do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkownika, związanych z udostępnianiem Plików, a w szczególności do ujawnienia, na wezwanie właściwych organów władzy publicznej, danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
6. Usługodawca ma prawo usunąć Plik z serwisu bez uprzedniego informowania Użytkownika o tym fakcie.
7. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do konta lub też serwisu, w przypadku złamania przez niego postanowień ust. II. pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
8. Zarejestrowany Użytkownik serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych oraz informacyjnych. Użytkownik Serwisu możne jednak cofnąć wskazaną powyżej zgodę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia prędkości pobierania Plików przez Użytkowników.
10. W celu odblokowania limitu, o którym mowa w ust. II pkt. 9, Użytkownik może zakupić konto premium na stronie lub u oficjalnych dostawców kont premium LunaticFiles.com. Korzystanie z konta premium nie jest równoznaczne z możliwością pobierania pliku z maksymalną prędkością łącza użytkownika.


III. REJESTRACJA W SERWISIE ORAZ RODZAJE KONT UŻYTKOWNIKA
1. Postanowienia ogólne
1) Każdy zarejestrowany w serwisie Użytkownik posiada swój własny indywidualny Identyfikator (ID), przyporządkowany przez Usługodawcę.
2) Na jeden adres e-mail, może przypadać tylko jedno konto Użytkownika w serwisie Usługodawcy.
3) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poufność danych dostępu do serwisu Usługodawcy, w tym identyfikator (login) i hasło Użytkownika. Odpowiada on także za wszelkie modyfikacje w obrębie swojego konta.
4) Użytkownik oświadcza, iż dostarczone przez niego informacje kontaktowe, podane podczas korzystania z serwisu Usługodawcy są prawdziwe, aktualne, dokładne oraz pełne. W przypadku zmiany danych, Użytkownik jest zobowiązany do ich zaktualizowania. W sytuacji, gdy informacje, podane przez Użytkownika podczas rejestracji, nie będą faktycznie prawdziwe, Usługodawca może zawiesić, lub zablokować konto Użytkownika.
5) Zabronione jest korzystanie z tymczasowego adresu e-mail w celu założenia konta w serwisie. Konta założone na tymczasowy adres e-mail będą kasowane.
6) W przypadku braku aktywacji konta przez kolejne 15 dni od daty rejestracji Użytkownika w serwisie, konto zostanie automatycznie usunięte.

2. Konto darmowe i Użytkownicy niezarejestrowani:
1) Maksymalna wielkość wgranego pliku przez Użytkownika konta darmowego wynosi 20 GB, a niezarejestrowanego Użytkownika wynosi 100 MB. W przypadku przekroczenia tej wielkości Plik nie zostanie zamieszczony na serwerze. W przypadku konta Użytkwnika darmowego pliki są automatycznie usuwane po 40 dniach od daty ostatniego pobrania, a w przypadku niezarejestrowanego Użytkownika po 30 dniach od daty ostatniego pobrania.
2) Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że Usługa będzie funkcjonowała nieprzerwanie, bezpiecznie, bezbłędnie oraz, że jakość usług sprosta wymaganiom Użytkownika konta darmowego i niezarejestrowanego Użytkownika.

3. Konto Premium
1) Maksymalna wielkość wgranego Pliku przez Użytkownika konta Premium wynosi 20 GB. W przypadku przekroczenia tej wielkości Plik nie zostanie zamieszczony na serwerze. Pliki użytkownika konta Premium przechowywane są na serwerach Usługodawcy bezterminowo.
2) Pliki zostaną usunięte po 40 dniach od daty wygaśnięcia ważności konta Premium, jednak w przypadku Plików, które będą pobierane w tym okresie, ich ważność będzie wydłużana o kolejne 40 dni.
3) Użytkownicy kont Premium nie są objęci ograniczeniem prędkości pobierania Plików, o którym mowa w ust. II pkt. 9 niniejszego Regulaminu.
4) W przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu Serwisu, które w znacznym stopniu uniemożliwią korzystanie z podstawowych usług, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności kont Premium, o okres czasu proporcjonalny do trwających zakłóceń. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość wykonania prac konserwacyjnych wymagających chwilowego zaprzestania działalności o łącznej długości do 24 godzin w miesiącu. O pracach konserwacyjnych Użytkownicy serwisu będą zawiadamiani przez Usługodawcę, drogą e-mailową bądź poprzez umieszczenie stosownej informacji w serwisie.
5) Posiadacz konta Premium zobowiązuje się do jednoosobowego wykorzystywania konta. W przypadku wykrycia udostępniania konta osobom trzecim, konto zostanie zablokowane bez zwrotu kosztów.
6) Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w cenniku kont Premium oraz warunków korzystania z konta, o czym jest zobowiązany poinformować Użytkownika poprzez wiadomość e-mail, bądź umieszczenie odpowiedniej informacji w serwisie, na 7 dni przez planowanymi zmianami.
7) Użytkownicy wszystkich kont w serwisie mają możliwość aktywacji konta Premium wykorzystując specjalny kod promocyjny - voucher. Użytkownicy konta Premium mają możliwość wykorzystania kodu promocyjnego do przedłużenia ważności konta.
8) Okres ważności konta Premium aktywowanego przez voucher jest uzależniony od rodzaju posiadanego kodu promocyjnego.
9) Każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu ma możliwość wykorzystania jednego kodu promocyjnego wygenerowanego w ramach jednej promocji.
10) Każdy voucher można wykorzystać jeden raz.

4. Konto partnerskie:
1) Maksymalną wielkość, umieszczonego na serwerze Usługodawcy, Pliku przez Użytkownika posiadającego konto partnerskie, określają ogólne zasady użytkowania kont darmowych i kont Premium, które zostały opisane w ust. III pkt. 2 i pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
2) Okres przechowywania Plików Użytkownika, posiadającego konto partnerskie określają ogólne zasady korzystania z kont darmowych i kont Premium, które zostały opisane w ust. III pkt. 2 i pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
3) Konto partnerskie działa w modelu CPD (Cost per Download).
4) Użytkownik posiadający konto partnerskie, otrzymuje prowizję za każde unikalne pobranie pliku przez innego Użytkownika. Unikalne pobranie naliczane jest tylko przy pierwszym pobraniu pliku o danym tokenie przez Użytkownika o danym Adresie IP. Kolejne pobrania tego samego pliku z tego samego Adresu IP nie jest naliczane w przeciągu 24 godzin. Prowizja jest naliczana według stawki za 1000 pobrań z określonej grupy wielkości plików. Aktualnie obowiązujące stawki w serwisie podane są zawsze w sekcji "Program Partnerski".
5) Wskazana w ust. III pkt. 4 podpunkt 4 prowizja, nie przysługuje Użytkownikowi, który naruszył ust. II pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
6) Użytkownik może zapraszać innych partnerów za pomocą linku referencyjnego dostępnego w sekcji ,,Poleceni partnerzy”. Użytkownik otrzymuje 10% przychodów poleconego partnera z jego zarobków z modelu partnerskiego CPD. Zapraszana osoba zostaje poleconym partnerem jeżeli wejdzie na stronę Serwisu z linku referencyjnego użytkownika i w ciągu 7 dni przystąpi do programu partnerskiego. Zapraszana osoba śledzona jest za pomocą ciasteczka w przeglądarce, którego okres ważności wynosi 30 dni. Zapraszana osoba może posiadać tylko jedno ciasteczko Partnera. Aktywne ciasteczka zaproszeń nie są zastępowane ciasteczkami innych Partnerów.
7) Użytkownik posiadający konto partnerskie może wypłacić naliczoną prowizję, jeżeli jej wysokość przekroczy 50 zł. W tym celu musi wybrać formę płatności:
a) Płatność poprzez system PayPal. Użytkownik posiadający konto partnerskie musi wykonać zlecenie wypłaty podając adres e-mail oraz kwotę przelewu. Usługodawca zobowiązuje się dokonać wpłaty na podany e-mail poprzez system PayPal w ciągu 5 dni roboczych od złożenia dyspozycji.
b) Płatność na numer rachunku bankowego Użytkownika. Użytkownik posiadający konto partnerskie musi wykonać zlecenie wypłaty, podając nazwę odbiorcy przelewu, numer rachunku bankowego i kwotę przelewu. Usługodawca zobowiązuje się dokonać ustalonej wpłaty na konto Użytkownika w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania rachunku.
c) Płatność na adres Bitcoin Użytkownika. Użytkownik posiadający konto partnerskie musi wykonać zlecenie wypłaty, podając adres portfela Bitcoin, na który należy przekazać środki. Usługodawca zobowiązuje się dokonać ustalonej wpłaty na konto Użytkownika w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania rachunku.
8) Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany stawek prowizji. W takim przypadku Usługodawca jest zobowiązany wysłać wiadomość e-mail do Użytkownika posiadającego konto partnerskie z informacją o zmianach stawek na 3 dni przed planowaną zmianą, bądź też umieścić w tym terminie w serwisie stosowną informację, dotyczącą zmiany stawek.


IV. REKLAMACJE
1) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie bądź uszkodzenie Plików przechowywanych na jego serwerach.
2) Usługodawca nie odpowiada za zawartość przesyłanych i pobieranych przez Użytkowników Plików. Osobą odpowiedzialną za zawartość Pliku jest wyłącznie Użytkownik, który wgrał Plik na serwer Usługodawcy.
3) Kwestia zgłoszenia naruszeń praw autorskich została uregulowana w odrębnym dokumencie pn. "Zgłaszanie naruszeń", który znajduje się pod adresem https://LunaticFiles.com/abuse.html
4) Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poufność Plików Użytkownika. Jednocześnie nie ma obowiązku usunąć Pliku, o którego poufność nie zadbała osoba wgrywająca Plik, chyba że narusza on postanowienia ust. II pkt. 4 niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności prawa autorskie. Ust. IV pkt. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
5) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnej chwili. Jednakże informacja o zmianach dokonanych w Regulaminie wraz ze wskazaniem daty ostatniej zmiany oraz treści, która została zmieniona, będzie publikowana na stronie LunaticFiles.com. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo żądać w ciągu 7 dni, od daty umieszczenia przez Usługodawcę informacji o zmianie postanowień Regulaminu, usunięcia Konta Użytkownika.


V. PŁATNOŚCI
1) Reklamacje działania usług premium można zgłaszać poprzez e-mail: contact@lunaticfiles.com
2) Reklamacje płatności można zgłaszać poprzez link: https://cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html
3) Płatności obsługuje:VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego udostępnienia na stronie serwisu dnia 1 czerwca 2014 r.
3) Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika serwisu bez wyjątku od momentu rejestracji w serwisie, bądź od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu (dotyczy Użytkowników niezarejestrowanych).
4) Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące treści niniejszego Regulaminu bądź wykładni jego postanowień prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Regulamin   FAQ   Aktualności   Program partnerski   Zgłoszenie naruszenia   Sprawdz linki   Reseller   Kontakt  
© 2012-2019 LunaticFiles.com, All Rights Reserved